Adatvédelmi tájékoztató

Pályázati eljárás a Freudenberg Csoportnál


A Freudenberg Vállalatcsoportnak nagy örömére szolgál, hogy álláshirdetési oldalainkat meglátogatja, és megköszöni a Freudenberg Csoport vállalatai iránti érdeklődését.

Ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük a személyes adatai kezelésével és joga-ival kapcsolatos jogszabályban előírt információkat, figyelemmel az alkalmazandó adat-védelmi jogi előírásokra - különös tekintettel az EU Általános Adatvédelmi Rendeletére („GDPR“), és a a német Szövetségi adatvédelmi törvényre („BDSG“).

Ez az adatvédelmi tájékoztató a személyes adatok pályázati eljárás céljából történő keze-lésére vonatkozik, mégpedig mind külső pályázatokra, mind azoknak a foglalkoz-tatottaknak a pályázatára, akik már valamely Freudenberg vállalatnál alkalmazásban állnak ("belső pályázatok").

 

A. Ki felel a személyes adatok kezeléséért?

Adatvédelmi jogi értelemben a személyes adatai kezeléséért a Freudenberg & Co. KG (Freudenberg & Co. Betéti társaság) felelős (adatkezelő), amely központilag irányítja a Freudenberg Csoport valamennyi vállalatához érkező pályázati el-járásokat, és ezzel összefüggésben feldolgoz minden, a Freudenberg Csoport részéről központilag rendelkezésre állított pályázati utakon beérkezett pályázatot.

A Freudenberg & Co. KG társasághoz ("Freudenberg") fordulhat postai úton (Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim, Deutschland), vagy e-mailben (in-fo@freudenberg.com).

Amennyiben a jelen adatvédelmi tájékoztató a „mi“ vagy „nekünk“ kifejezéseket használja, ezek mindenkor a fent nevezett társaságot jelentik.

A Freudenberg adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége a következő: activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H . Datenschutzbeauftragter (adat-védelmi tisztviselő) Freudenberg & Co. KG, Potsdamer Straße 3, 80802 München, Deutschland, , e-mail: dataprotection-support@freudenberg.com.

A pályázati eljárás folyamatába a továbbiakban a Freudenberg társaság mellett a Freudenberg Csoport egyéb vállalatai is bekapcsolódnak. Ezek mindenekelőtt azok a társaságok, amelyek egy betöltendő állást hirdettek meg, vagy amelynél Ön kez-deményezett egy állásra irányuló pályázatot, vagy amely az Ön pályázatához illő szabad állást tud felkínálni ("Freudenberg- munkaadó "). Az ezzel kapcsolatos to-vábbi információkat az E. pont alatt találja meg.

 

B. Mely személyes adatokat kezeljük a pályázati eljárás érdekében?

Pályázatának feldolgozása szükségessé teszi személyes adatainak a kezelését. Ennek során rendszerint megkülönböztetjük az ún. törzsadatokat és a folyamatos adatokat, amelyeket együttesen pályázati adatoknak nevezünk.

 • A törzsadatok alatt az Ön személyét és az elvégzett pályázati eljárást érintő al-apvető adatokat értjük, különösen
  • mindazokat az információkat, amelyeket Ön a pályázati eljárás során ad meg részünkre, illetve amelyek megadására mi kérjük fel (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő, családi állapot, állam-polgárság, vallási felekezet, a szakmai képzését, nyelvtudását ill. egyéb munkaadóknál folytatott korábbi foglalkoztatottságát érintő adatok, re-ferencia elérhetősége); valamint
  • azokat az adatokat, amelyeket a jövőbeli lehetséges foglalkoztatásával összefüggésben veszünk fel (így különösen a lehetséges állását, a vállalatunkhoz történő lehetséges szervezeti bekapcsolódását, lehetséges foglalkoztatásának tartamát és a javasolt fizetést érintő ada-tokat).

 • A folyamatos adatok keretében olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket a pályázati eljárás folyamán rögzítünk, és amelyek a törzsadatai egyszerű módosításán túlra irányulnak, különösen
  • az Önnel folytatott állásinterjúval kapcsolatos információkat (elsősor-ban hely, dátum, résztvevők);
  • az általunk teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, mint pl. az Önnek megtérített utazási költségek;
  • az Ön által a pályázati eljárás folyamán – akár aktívan, akár felkérésünkre – számunkra rendelkezésre bocsátott információkat, a-melyek a fent leírt törzsadatok keretén túlra irányulnak. Ide tartoznak különösképpen a más munkaadóknál végzett korábbi foglalkoz-tatottsága keretében kapott javadalmazásával/honoráriumával kapcsola-tos adatok;
  • további, Önt, vagy adott esetben harmadik feleket érintő személyes a-datokat, amelyek a pályázati eljárás folyamán jutnak Önnel kapcsolat-ban a birtokunkba. Harmadik feleket érintő személyes adatok alá esnek például azon személyek neve, kora, illetve az ezekhez a személyekhez fűződő viszonyának jellege, akiket Ön egy lehetséges külföldi tevéke-nysége során megbízásunkból elkísér.

A pályázati adatokhoz tartoznak kifejezetten a személyes adatok különleges fajtái is, különösen az állampolgárságára, egészségi állapotára ( pl. egy állásinterjú be-tegség miatti lemondása esetén), az esetleges szakszervezeti tagságára, vallási hovatartozására, vagy adott esetben fogyatékosságára vonatkozóan adott nyilatko-zatai.

Belső pályázatok: amennyiben Ön a Freudenberg Csoport egy vállalatának foglalkoztatottjaként pályázik egy Freudenberg Csoporton belüli állásra és pályá-zatát az erre rendelkezésre bocsátott programon keresztül (jelenleg ez a Workday) küldi meg számunkra, a programban adott esetben megadhat részünkre egyéb kiegészítő információkat is.

Az előzőekben leírt személyes adatokat rendszerint közvetlenül Öntől kapjuk meg. A pályázati adatokhoz bizonyos esetekben olyan személyes adatok is tartoz-hatnak, amelyeket társaságunk a mindenkor idevágó jegszabályi előírások figyelembe vétele mellett (rendszerint az Ön kezdeményezésére, vagy az Ön előzetes értesítésével, vagy adott esetben az Ön hozzájárulásával vagy enge-délyével) harmadik személyektől kap; ezek pl. az előző munkaadójától/munkaadóitól, szakképző intézményeitől, vagy az ún. referencia-kapcsolati személyektől kapott információk.

Belső pályázatok: belső pályázatok esetén lehetőséget tudunk Önnek adni arra, hogy lehetővé tegye az eddigi Freudenberg-munkaadója kapcsolattartó személyével való kapcsolatfelvételt, pl. az ezirányú referencia-kapcsolati személyek megnevezésével. Ebben az esetben az ezektől a kapcsolattartó személyektől kapott információk is a törzs-/folyamatos adatok részét fogják képezni.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a pályázati adatok terjedelme ahhoz képest, hogy mely állásra pályázik, eltérő lehet: a különböző Freudenberg-munkaadók eltérő (munka)jogi követelmények betartására lehetnek kötelezve, amely befolyásolhatja a személyes adatok kezelésének jellegét és terjedelmét a pályázati eljárás során. Ebből az okból lehetnek a pályázati eljárás során mind a részünkről, mind a kérdéses Freudenberg-munkaadó részéről személyes adatok kezelésével kapcsola-tos kiegészítő információk az Ön rendelkezésére bocsátva.

 

C. Köteles a személyes adatai rendelkezésre bocsátására?

A pályázati adatok rendelkezésre bocsátása szükséges a pályázati eljárás kivi-telezéséhez, és adott esetben ennek eredményeként a vállalatunk és az Ön közötti munkaszerződés megkötéséhez.

Amennyiben a szükségesség egyes adatok tekintetében nem állna fenn, ezen ada-tok felvételénél erre kifejezetten felhívjuk a figyelmét.

A pályázati adatok rendelkezésre bocsátása hiányában nem áll módunkban a pál-yázati eljárást lefolytatni és ennek következményeként Önnel munkaszerződést kötni.

Amennyiben a fentieken túl veszünk fel Öntől személyes adatot, erre rendszerint csak akkor kerül sor, ha a kérdéses információ rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés írja elő, vagy az a pályázati eljárás kivitelezéséhez szükséges. Min-dig tájékoztatjuk arról – pl. az egyes kért adat megjelölésével -, amennyiben azok rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon történik.

Abban az esetben, ha Ön olyan kiegészítő jellegű információkat ad meg számunkra, amelyekre nem mi kértük fel, illetve amelyek nem szükségesek a pál-yázati eljáráshoz, azokat az információkat nem fogjuk a pályázati eljárás céljából felhasználni, mindazonáltal technikai okokból illetve igazolás céljából azokat az egyéb pályázati adatokkal együtt kell majd tárolnunk.

 

D. Milyen jogi alapon kezeljük a személyes adatait?

A pályázati adatok általunk történő kezelése a Freudenberg társaság állásaira megküldött saját pályázatok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, egyébként pedig azon Freudenberg-munkaadó megbízásából történik, ame-ly a pályázati adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, vagy az EU-n/ EGT-n kívüli országok alkalmazandó joga szerinti hasonló jogszabályon alapulva kezeli. A megbízás alapján történő adatkezelés jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a Freudenberg Csoport hatékony, a csoport egészére kiterjedő pályázati folyamatához fűződő jogos érdekeinek érvényesítése céljával.

Pályázati adatokat kezelünk a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében is; ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. E jogi kö-telezettségekhez tartoznak különösen a számunkra előírt bejelentési kötelezettség a társadalombiztosítási vagy (adó)hatóságok felé, a számunkra esetlegesen előírt ellenőrzési kötelezettség (pl. az ún. szankciós listákban), illetve a bizonyos in-formációkat érintő megőrzési kötelezettség.

Amennyiben szükséges, adatait kezeljük a pályázati eljárás kivitelezésén és a jogi kötelezettségek teljesítésén túl a jogos érdekeink, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez is; ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdekeinkhez tartoznak többek között

 • a pályázati adatok belső igazgatásához az egész vállalatcsoportban alkalmazott eljárások;
 • jogi igények érvényesítése és védelem a jogi viták során;
 • bűncselekmények, mint pl. az ún. "pályázati csalás" megakadályozása és feld-erítése;
 • az általunk alkalmazott informatikai rendszerek biztonságának garantálása;
 • az általunk alkalmazott informatikai rendszerek fejlesztése, bővítése és admin-isztrációja, beleértve a tesztüzemet is;
 • vállalataink üzleti tevékenységének irányítása és fejlesztése, beleértve a kockázatkezelést is.

 • Jos työnhakutiedot sisältävät tiettyjä erityisen tyyppisiä henkilötietoja (kuten tietoja terveydentilasta, uskonnosta, rotutaustasta tai etnisestä taustasta), käsittelemme niitä meidän hakemustemme kohdalla työ- ja sosiaaliturvaoikeudellisten velvoitteidemme vuoksi lain edellyttämässä laajuudessa; tämä perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan b) alakohtaan; muutoin käsittelemme näitä tietoja kulloisenkin Freudenberg-työnantajayhtiön toimeksiannosta.

  Amennyiben a pályázati adatok a személyes adatok különleges fajtáit is tartalmaz-zák (mint pl. egészségügyi adatokat, a vallási hovatartozását, a faji és etnikai származását érintő adatokat), ezeket a saját pályázatok vonatkozásában a fo-glalkoztatást és a szociális biztonságot szabályozó jogi előírásokból fakadó kö-telezettségeink teljesítése érdekében kezeljük a törvényes kereteken belül; ennek jogi alapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja; egyébként pedig a mindenkori Freudenberg-munkaadó megbízása alapján.

  Amennyiben a pályázati eljárás folyamatában lehetőséget adunk Önnek, hogy személyes adatainak feldolgozásához hozzájárulását adja (pl. a pályázók egyes csoportjaival összefüggésben), abban az esetben a hozzájárulásban foglalt adatait kizárólag a hozzájárulásban megnevezett célra kezeljük; ennek jogi alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Amennyiben a hozzájárulás személyes adatok különleges fajtái (mint pl. egészségügyi adatok) kezelésére szól, az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja.

  Kérjük vegye figyelembe, hogy

 • hozzájárulásának számunkra szóló megadása mindenkor önkéntes, és sem a hozzájárulás megadása, sem annak későbbi visszavonása nem jár a pályázati eljárása lefolytatására nézve hátrányos következményekkel;
 • ­a hozzájárulás meg nem adása vagy annak későbbi visszavonása azonban kö-vetkezményekkel járhat, amennyiben bizonyos adatkezelési folyamatot emiatt nem áll módunkban kivitelezni; ezekről a következményekről a hozzájárulás megadása előtt tájékoztatjuk, és
 • ­a részünkre megadott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja, pl. egy számunkra (vagy a hozzájárulásban megnevezett Freudenberg társaság(ok)hoz) megküldött nyilatkozatával;
 • a hozzájárulás visszavonása esetén is jogunkban állhat, az érintett kezelést törvényi felhatalmazás alapján – adott esetben csökkentett terjedelemben –tovább folytatni.
 •  

  E. Ki férhet hozzá a személyes adataihoz?

  A személyes adatait alapvetően a Freudenberg társaságon belül kezeljük. A szemé-lyes adatok jellegétől függően csak bizonyos részlegek/ szervezeti egységek férhetnek hozzá a személyes adataihoz. Ezekhez tartoznak különösen a Freuden-berg társaságnál a pályázati eljárások lefolytatásával megbízott foglalkoztatottak.

  Ezen túl megküldjük a pályázati adatait annak/ azoknak a Freudenberg munkaadó(k)nak is, amely(ek)nek a pályázati eljárás további lefolytatásához szüksége van a pályázati adatok ismeretére.

  A hozzáférés vállalatunkon belül egy szerep- és jogosultsági terv alapján minden-kor azokra a tisztségekre és arra a mértékre korlátozódik, amely az adatkezelés meghatározott céljához szükséges.

  Mindezen túl a jogszabály által megengedett mértékben további, a vállalatunkon kívülálló harmadik személyeknek is továbbíthatjuk a pályázati adatait. E külső címzettekhez tartozhatnak különösen

 • ­azok a szolgáltatók, akik részünkre a pályázati eljárásokkal kapcsolatban külön szerződés alapján olyan szolgáltatást végeznek, amelyek a személyes adatok kezelését is magukban foglalhatják, valamint ezen szolgáltatók hozzájárulásunkkal kiválasztott alvállalkozói; továbbá
 • közjogi és nem közjogi hivatalok és helyek, amennyiben jogszabály alapján vagyunk kötelesek személyes adatai továbbítására.
 •  

  F. Továbbítjuk a személyes adatait az EU-n / az EGT-n kívüli címzettek részére is?

  Igen, tekintettel a Freudenberg Csoport globális szervezetére, szükségessé válhat adott esetben, hogy személyes adatait ún. „harmadik országok“ címzettei részére továbbítsuk. A „harmadik országok“ közé az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményen (EGT) kívülálló államok tartoznak, a-melyekben nem indulhatunk ki minden további elővigyázatosság nélkül egy az Európai Unióéhoz hasonló adatvédelmi színvonalból.

  Az adatok ilyen esetekben való továbbítása előtt azonban minden esetben megvi-zsgáljuk, hogy a továbbítást első körben megengedi-e valamely jogszabály (pl. a GDPR 49. cikke). Egyéb esetekben az adatok továbbítása előtt biztosítjuk, hogy az adott harmadik országban, vagy a harmadik országbeli címzettnél garantálva legy-en a megfelelő adatvédelmi színvonal. Ez a helyzet állhat fenn különösen az Eu-rópai Bizottság ún. „megfelelőségi határozata“ alapján, amelyben a bizottság egy adott harmadik ország egészére vonatkozóan állapítja meg a megfelelő adatvédel-mi szintet. Alternatív lehetőségként a címzettekkel kötött megállapodással bi-ztosítjuk a megfelelő adatvédelmi szintet az ún. „EU-s Általános Szerződési Feltételek“ segítségével.

  A megfelelő adatvédelmi szint betartását biztosító alkalmas és megfelelő garan-ciákkal kapcsolatban kérésére szívesen bocsátunk további információkat a rendel-kezésére.

   

  G. Az adatok megőrzésének időtartama

  Személyes adatait alapvetően addig őrizzük meg, amíg jogos érdekünk fűződik azok megőrzéséhez, és az Ön adatmegőrzés megszüntetéséhez fűződő érdeke nem áll ezzel szemben túlsúlyban.

  Pályázati adatait rendszerint a pályázati eljárás végéig őrizzük meg. Pályázata si-kertelensége esetén az adatait ezen túl, az elutasító levél kézbesítésétől számított hat hónapig, vagy az adott Freudenberg-munkaadó országában előírt határidőnek megfelelő időtartamig őrizzük meg.

  Egy munkaszerződés megkötése esetén a foglalkoztatottakat érintő külön adat-védelmi tájékoztatót állítjuk a rendelkezésére, a mindenkori Freudenberg-munkaadóra érvényes jog által előirt esetekben és terjedelemben.

   

  H. Jogai

  Mint érintettnek jogában áll

 • ­az Önről tárolt személyes adatokhoz hozzáférni, GDPR 15. cikke;
 • ­­­­­a pontatlan vagy hiányos adatok helyesbítését kérni, GDPR 16. cikke;;
 • ­­­a személyes adatainak a törlését kérni, GDPR 17. cikke;
 • ­­­­az adatkezelés korlátozását kérni, GDPR 18. cikke;
 • ­­az adathordozhatósághoz való jogát érvényesíteni, GDPR 20. cikke, és
 • ­­­­­­az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, GDPR 21. cikke.

 • E jogok gyakorlása érdekében fordulhat mindenkor hozzánk – pl. a jelen adat-védelmi tájékoztató elején megadott kapcsolati elérhetőségek egyikén.

  Adatai kezelésével kapcsolatos kérdésekkel adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordul-hat.

  A fentieken túl Önnek jogában áll a GDPR 77. cikke értelmében az illetékes adat-védelmi hatóságnál panaszt tenni.

   

  I. Kihez fordulhatok a kérdéseimmel?

  A jogait érintő kérdéseivel a leggyorsabban a dataprotection-support@freudenberg.com címen ér el minket.

  A Freudenberg & Co. KG elérhetőségét a jelen adatvédelmi tájékoztató elején ta-lálja meg.

  A mindenkori Freudenberg-munkaadó(k) elérhetőségét/ elérhetőségeit a pályázati eljárás folyamán bocsátjuk a rendekezésére.