Declarație privind protecția datelor

Procedura de candidatură în cadrul grupului Freudenberg


Ne bucurăm de vizita dvs. pe portalul de joburi al grupului de societăți Freudenberg și de interesul dvs. pentru societățile din cadrul Grupului Freudenberg.

În cadrul acestei declarații privind protecția datelor vă oferim informațiile prevăzute prin lege cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și la drepturile care vă revin în baza prevederilor legale aplicabile referitoare la protecția datelor - în special în baza Regulamentului (UE) general privind protecția datelor („RGPD”) și a Legii federale privind protecția datelor („BDSG”).

Această declarație privind protecția datelor se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile procedurii de candidatură, și anume atât pentru candidaturile externe cât și pentru candidaturile acelor angajați care lucrează deja pentru una dintre societățile grupului Freudenberg („candidaturi interne”).

 

A. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din punct de vedere al legislației privind protecția datelor este societatea Freudenberg & Co. KG căreia îi revine responsabilitatea pentru managementul central al candidaturilor în privința tuturor societăților Grupului Freudenberg, prelucrând în acest context toate candidaturile care intră prin intermediul canalelor de candidatură pe care Grupul Freudenberg le pune la dispoziție la nivel central.

Puteți contacta societatea Freudenberg & Co. KG („Freudenberg”) pe cale poștală (Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim, Germania) sau prin e-mail (info@freudenberg.com).

În măsura în care în cadrul acestei informări privind protecția datelor se utilizează formele pronominale „noi” sau „nouă”, acestea se referă la societatea menționată mai sus.

Puteți contacta entitatea responsabilă cu protecția datelor pentru societatea Freudenberg după cum urmează: activeMind.legal Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H. – Datenschutzbeauftragter Freudenberg & Co. KG, Potsdamer Straße 3, 80802 München , Germania, E-mail dataprotection-support@freudenberg.com.

În etapele următoare, pe lângă Freudenberg, mai sunt implicate și alte societăți din cadrul Grupului Freudenberg în procedura de candidatură. Aici este vorba în special de societatea care a publicat postul liber, societatea la care vă depuneți candidatura din proprie inițiativă pentru un post sau societatea care dispune de un post liber care se potrivește candidaturii dvs. („Angajatori-Freudenberg”). Mai multe informații în acest sens găsiți în secțiunea E. de mai jos.

 

B. Ce fel de date cu caracter personal se prelucrează pentru procedura de candidatură?

Pentru a putea prelucra candidatura dvs., trebuie să vă prelucrăm datele cu caracter personal. În acest context este vorba, de regulă, despre așa numitele date de bază și istorice pe care le denumim generic date de candidatură.

 • Prin date de bază înțelegem date elementare referitoare la persoana dvs. și la procedura de candidatură derulată, în special
  • toate informațiile pe care ni le comunicați în cursul procedurii de candidatură, respectiv pe care vi le solicităm noi (de ex. numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, starea civilă, cetățenia, confesiunea, studii, cunoștințe de limbă, locuri de muncă anterioare la alți angajatori, date de contact pentru referințe); precum și
  • acele date pe care le stocăm în legătură cu posibila dvs. angajare în cadrul societății noastre (în special informații referitoare la posibila dvs. poziție, posibila dvs. integrare organizatorică în întreprinderea noastră, durata posibilă a activității și salariul propus).

 • Prin date istorice înțelegem acele date cu caracter personal pe care le obținem în cursul procedurii dvs. de candidatură și care depășesc sfera unei simple modificări a datelor dvs. de bază, în special
  • informații referitoare la interviurile avute cu dvs. (în special data, locul, participanți);
  • informații referitoare la eventuale prestații din partea noastră, ca de ex. rambursarea cheltuielilor de deplasare;
  • informații pe care ni le puneți la dispoziție în cursul procedurii dvs. de candidatură fie în mod activ, fie în urma unei solicitări venite din partea noastră, și care depășesc sfera datelor de bază menționate mai sus. Aici este vorba în special despre informații referitoare la remunerația/onorariul aferent(ă) locurilor de muncă anterioare la alți angajatori.
  • alte date cu caracter personal ale dvs. sau eventual ale unor terți, pe care le obținem de la dvs. în cursul procedurii de candidatură. În categoria datelor cu caracter personal ale unor terți intră, spre exemplu, numele, vârsta și tipul relației cu acele persoane care vă vor însoți eventual pe durata unei activități pe care ar urma să o desfășurați în străinătate pentru noi.

În categoria datelor de candidatură intră în mod explicit și tipuri speciale de date cu caracter personal, în special informații referitoare la cetățenia dvs., starea dvs. de sănătate (de ex. renunțarea la un interviu pe motiv de boală), apartenențe sindicale eventual indicate, religia dvs. sau la un eventual handicap.

Candidaturi interne: Dacă candidați în calitate de angajat(ă) a(l) unei societăți din cadrul Grupului Freudenberg pentru un post în cadrul Grupului Freudenberg și ne transmiteți candidatura dvs. prin intermediul sistemului pus la dispoziție în acest scop (momentan Workday), aveți posibilitatea să ne puneți la dispoziție informații suplimentare prin acest sistem, dacă este cazul.

Datele cu caracter personal menționate mai sus le obținem, de regulă, direct din partea dvs. În anumite cazuri, în categoria datelor de candidatură pot intra și date cu caracter personal pe care le obținem - cu respectarea prevederilor legale aplicabile (de regulă la inițiativa dvs., după informarea dvs. prealabilă sau, după caz, cu consimțământul ori acordul dvs.) - din partea unor terți, ca de ex. informații pe care le primim din partea fostului/foștilor angajator(i) al/ai dvs., unităților de învățământ sau din partea așa numitelor contacte de referință.

Candidaturi interne: În cazul candidaturilor interne vă putem oferi posibilitatea să ne permiteți contactarea persoanelor de contact ale angajatorului dvs. de până la acea dată din cadrul Grupului Freudenberg, spre ex. prin indicarea unor astfel de contacte de referință. În acest caz, și informațiile obținute din partea acestor persoane de contact vor fi incluse în datele dvs. de bază/istorice.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că volumul datelor de candidatură poate varia în funcție de postul pentru care candidați: Diverși angajatori Freudenberg pot fi obligați la respectarea unor diferite cerințe legale (de dreptul muncii); acest aspect poate influența felul și volumul prelucrării datelor cu caracter personal în cursul procedurii de candidatură. Din acest motiv, există posibilitatea ca pe durata procedurii de candidatură atât noi, cât și respectivul angajator Freudenberg să vă punem la dispoziție informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

C. Sunteți obligat să puneți la dispoziție date cu caracter personal?

Punerea la dispoziție a datelor de candidatură este necesară pentru derularea procedurii de candidatură și pentru încheierea unui contract de muncă care ar putea rezulta între dvs. și noi în urma aceste proceduri.

În cazul în care cele de mai sus nu s-ar aplica anumitor date individuale, vă vom atrage atenția în acest sens în mod explicit cu ocazia colectării respectivelor date.

Dacă nu ne puneți la dispoziție datele de candidatură, nu vom putea parcurge procedura de candidatură cu dvs. și, astfel, nici nu vom putea încheia un contract de muncă cu dvs.

Dacă colectăm și alte date cu caracter personal de la dvs., acest lucru se întâmplă, de regulă, dacă punerea la dispoziție a acestor informații este prevăzută prin lege sau contract, ori dacă este necesară pentru derularea procedurii de candidatură. Vă informăm - spre exemplu prin marcarea unor date individuale solicitate - dacă indicarea acestora se face pe bază voluntară.

Dacă ne transmiteți informații suplimentare, fără ca noi să vi le fi solicitat și fără ca acestea să fie necesare pentru procedura de candidatură, noi nu vom utiliza respectivele informații pentru scopurile procedurii de candidatură, însă - din motive tehnice și pentru scopuri de trasabilitate - le vom stoca împreună cu restul datelor dvs. de candidatură.

 

D. Care este baza juridică a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Prelucrăm datele dvs. de candidatură în cazul candidaturilor proprii pentru posturi deschise la Freudenberg în baza articolului 6 alineatul 1 b) RGPD, în rest din însărcinarea respectivului angajator Freudenberg, iar datele de candidatură se prelucrează în baza articolului 6 alineatul 1 b) RGPD sau în baza unui temei juridic comparabil conform legislației aplicabile în țările din afara UE/SEE, și anume în baza articolului 6 alineatul f) RGPD pentru protejarea interesului legitim al Grupului Freudenberg legat de o procedură de candidatură eficientă la nivel de grup.

Prelucrăm date de candidatură și pentru îndeplinirea unor obligații legale care ne revin; acest lucru se întâmplă în baza articolului 6 alineatul 1 c) RGPD. În categoria acestor obligații legale intră, în special, notificările prevăzute în sarcina noastră care trebuie transmise către organismele de asigurări sociale și către autoritățile (fiscale), eventualele verificări prevăzute în sarcina noastră (de ex. așa numitele „Liste de sancțiuni”) și îndeplinirea unor obligații de păstrare existente pentru anumite informații.

În măsura în care este necesar, vom prelucra datele dvs. - în afara derulării procedurii de candidatură și îndeplinirii obligațiilor legale - și pentru protejarea intereselor noastre legitime sau a intereselor unor terți; acest lucru se realizează în baza articolului 6 alineatul 1 f) RGPD. În categoria intereselor noastre legitime intră, spre exemplu,

 • procese la nivel de grup pentru administrarea internă a datelor de candidatură;
 • ridicarea unor pretenții legale și apărarea în cadrul litigiilor;
 • combaterea și elucidarea infracțiunilor, ca de ex. așa numita „fraudă de candidatură”;
 • asigurarea securității sistemelor IT pe care le utilizăm;
 • dezvoltarea în continuare, extinderea și administrarea sistemelor IT pe care le utilizăm, incl. funcționarea în regim de testare;
 • gestionarea și dezvoltarea în continuare a activității noastre comerciale, incl. gestionarea riscului.

 • Dacă datele de candidatură conțin date speciale cu caracter personal (ca de ex. date referitoare la starea de sănătate, date referitoare la religie și date referitoare la originea dvs. rasială și etnică), prelucrăm aceste date în cazul candidaturilor proprii în scopul obligațiilor care ne revin în baza legislației muncii și a legislației privind securitatea socială, și anume în măsura impusă prin lege; această prelucrare are loc în baza articolului 9 alineatul 2 b) RGPD; în rest, prelucrarea are loc din însărcinarea respectivului angajator Freudenberg.

  În măsura în care pe durata procedurii de candidatură vă oferim posibilitatea acordării unui consimțământ (de ex. în legătură cu o bază de candidați), vom prelucra datele cu caracter personal la care se referă consimțământul doar în scopurile menționate în cadrul respectivului consimțământ. Acest lucru se întâmplă în baza articolului 6 alineatul 1 a) RGPD. În măsura în care consimțământul se referă la prelucrarea unor date speciale cu caracter personal (ca de ex. date referitoare la starea de sănătate), prelucrarea are loc în baza articolului 9 alineatul 2 a) RGPD.

  Vă rugăm să aveți în vedere că

 • acordarea unui consimțământ este întotdeauna voluntară și că nici acordarea și nici retractarea ulterioară a unui consimțământ nu va avea consecințe negative în privința derulării procedurii dvs. de candidatură;
 • neacordarea unui consimțământ sau retractarea ulterioară a acestuia poate, totuși, avea consecințe, în măsura în care nu vom mai putea efectua anumite proceduri de prelucrare a datelor; vă vom informa despre aceste consecințe înainte de acordarea consimțământului; și
 • ­puteți retracta un consimțământ acordat cu efect pentru viitor, de ex. dacă ne transmiteți o notificare (sau către societatea/societățile Freudenberg menționată/menționate în consimțământ);
 • putem fi îndreptățiți și în cazul retractării consimțământului să continuăm respectiva prelucrare - eventual la un volum redus - în baza unei permisiuni legale.
 •  

  E. Cine primește datele dvs. cu caracter personal?

  În principiu, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în cadrul Freudenberg. În funcție de tipul datelor cu caracter personal, doar anumite departamente / unități organizatorice vor avea acces la datele dvs. cu caracter personal. În această categorie intră, în special, angajații Freudenberg însărcinați cu derularea procedurii de candidatură.

  Transmitem datele dvs. de candidatură și către angajatorul/angajatorii Freudenberg care trebuie să aibă cunoștință de datele de candidatură pentru derularea în continuare a procesului de candidatură.

  Prin intermediul unui concept de roluri și autorizări, accesul în cadrul companiei noastre este limitat la acele funcții și la acel volum care sunt necesare pentru respectivul scop al prelucrării.

  În rest, suntem îndreptățiți să transmitem datele de candidatură și către alți terți din afara companiei noastre în măsura permisă de lege. În categoria acestor destinatari externi intră, în special,

 • prestatorii de servicii pe care i-am însărcinat în legătură cu procedura de candidatură și care - pe o bază contractuală separată - ne prestează servicii care pot include și prelucrarea unor date cu caracter personal, precum și subantreprenorii prestatorilor noștri de servicii care au fost implicați cu acordul nostru, precum și
 • entități private și publice, în măsura în care ne revin obligații legale prin care ni se impune transmiterea datelor dvs. cu caracter personal.
 •  

  F. Se transmit date cu caracter personal către destinatari din afara UE/SEE?

  Da, având în vedere structura globală a Grupului Freudenberg, în anumite cazuri poate fi necesară transmiterea datelor cu caracter personal și către destinatari din așa numite „țări terțe”. „Țări terțe” sunt țări din afara Uniunii Europene sau care nu sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European, în cazul cărora nu se poate presupune, fără îndeplinirea altor formalități, un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din Uniunea Europeană.

  Înainte de o astfel de transmitere verificăm însă întotdeauna dacă transmiterea este admisibilă deja a priori în baza unei prevederi legale (de ex. în baza articolului 49 RGPD). În rest, ne asigurăm înainte de fiecare astfel de transmitere de faptul că în respectiva țară terță sau la destinatarul din țara terță este asigurat nivelul de protecție corespunzător și necesar a datelor. Îndeplinirea condițiilor poate fi confirmată prin intermediul unei așa numite „Decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecție” care atestă, per ansamblu, un nivel corespunzător al protecției datelor pentru o anumită țară terță. În mod alternativ, putem efectua transmiterea datelor și în baza unor „Clauze contractuale standard UE” convenite cu destinatarul.

  Mai multe informații despre garanțiile potrivite și corespunzătoare pentru respectarea unui nivel adecvat al protecției datelor vă putem pune la dispoziție la cerere.

   

  G. Durata de stocare

  În principiu, stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât există un interes legitim în legătură cu o astfel de stocare și nu prevalează interesele dvs. legate de încetarea stocării.

  De regulă, datele dvs. de candidatură se stochează cel puțin până la finalizarea procedurii de candidatură. În cazul unui refuz, datele se vor păstra pentru o perioadă de încă șase luni sau pentru durata prevăzută în țara în care își are sediul respectivul angajator Freudenberg, termenul începând să curgă de la primirea notificării de refuz.

  La încheierea contractului de muncă vă vom pune la dispoziție o declarație privind protecția datelor destinată angajaților, dacă și în măsura în care acest lucru este necesar conform legii aplicabile respectivului angajator Freudenberg.

   

  H. Drepturile dvs.

  În calitate de persoană vizată aveți dreptul

 • ­­­­­direito à informação acerca dos dados pessoais armazenados sobre a sua pessoa, conforme o artigo 15 do RGPD;
 • ­­­­­­­­­­­de acces la datele cu caracter personal stocate despre dvs., articolul 15 RGPD;
 • ­­­­la rectificarea datelor inexacte sau incomplete, articolul 16 RGPD;
 • ­­­la ștergerea datelor cu caracter personal, articolul 17 RGPD;
 • ­­­­­­­la restricționarea prelucrării, articolul 18 RGPD;
 • ­la portabilitatea datelor, articolul 20 RGPD, și
 • ­la opoziție împotriva prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, articolul 21 RGPD.

 • În scopul exercitării acestor drepturi, ne puteți contacta oricând, spre ex. prin una din modalitățile de contact menționate la începutul acestei informări privind protecția datelor.

  Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor dvs., vă puteți adresa oricând entității noastre însărcinate cu protecția datelor.

  În afară de cele menționate, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea responsabilă de supraveghere a protecției datelor, articolul 77 RGPD.

   

  I. Cui mă pot adresa dacă am întrebări?

  Dacă aveți întrebări legate de drepturile dvs., cea mai rapidă cale de a ne contacta este prin intermediul adresei dataprotection-support@freudenberg.com.

  Datele de contact ale societății Freudenberg & Co. KG le găsiți la începutul acestei declarații privind protecția datelor.

  Datele de contact ale respectivului/respectivilor angajator(i) Freudenberg vi le vom pune la dispoziție în cursul derulării procedurii de candidatură.